Dries Lab The lab of Systems and Spatial Biology at Boston University School of Medicine

Publications

2022

Natalie Del Rossi, Jiaji G. Chen, Guo‐Cheng Yuan, Ruben Dries
Current Protocols  ·  01 Apr 2022
Kim Vanuytsel, Carlos Villacorta-Martin, Jonathan Lindstrom-Vautrin, Zhe Wang, Wilfredo F. Garcia-Beltran, Vladimir Vrbanac, Dylan Parsons, Evan C. Lam, Taylor M. Matte, Todd W. Dowrey, Sara S. Kumar, Mengze Li, Feiya Wang, Anthony K. Yeung, Gustavo Mostoslavsky, Ruben Dries, Joshua D. Campbell, Anna C. Belkina, Alejandro B. Balazs, George J. Murphy
Nature Communications  ·  01 Mar 2022

2021

Ruben Dries, Jiaji Chen, Natalie del Rossi, Mohammed Muzamil Khan, Adriana Sistig, Guo-Cheng Yuan
Genome Research  ·  01 Oct 2021
Ruben Dries, Qian Zhu, Rui Dong, Chee-Huat Linus Eng, Huipeng Li, Kan Liu, Yuntian Fu, Tianxiao Zhao, Arpan Sarkar, Feng Bao, Rani E. George, Nico Pierson, Long Cai, Guo-Cheng Yuan
Genome Biology  ·  08 Mar 2021

2019

Chee-Huat Linus Eng, Michael Lawson, Qian Zhu, Ruben Dries, Noushin Koulena, Yodai Takei, Jina Yun, Christopher Cronin, Christoph Karp, Guo-Cheng Yuan, Long Cai
Nature  ·  25 Mar 2019